Privaatsus

WATCH WEAR (HLM OÜ) privaatsustingimused

WATCH WEAR on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe külastajate isikuandmeid ning isikuandmete töötlemisel austada nende õigusi. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

Soovime, et meie veebilehe külastajad tunneksid ennast turvaliselt ning kasutame administratiivseid ja kaasaaegseid tehnilisi meetmeid, et isikuandmed oleksid parimal võimalikul viisil vastavalt kehtivatele seadustele kaitstud.

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Veebipoe watchwear.eu isikuandmete vastutav töötleja on HLM OÜ (reg.nr. 12691895), asukohaga Videviku 12-8, Tallinn 10131, Eesti, e-mail: info@uur.ee, e-poe klienditugi: +372 5911 0500

1.2 Privaatsustingimused kohalduvad kõikidele veebilehte kasutavatele füüsilistele isikutele ning sätestatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik WATCH WEAR töötajad ja koostööpartnerid, kes isikuandmetega kokku puutuvad.

1.3 WATCH WEAR jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest e-posti teel neid isikuid, keda muudatused puudutavad.

1.4 WATCH WEAR eeldab, et asudes kasutama meie veebilehte watchwear.eu, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nendega nõustunud.

2. PÕHIMÕTTED

2.1 Isikuandmete töötlemisel on lähtutud Euroopa Liidus ning Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning klientide ja e-poe külastajate huvidest, õigustest ja vabadustest.

2.2 Isikuandmeid töödeldakse vastutustundlikult ning lähtutakse parimast praktikast ja eesmärgipärasuse põhimõttest.

2.3 Isikuandmete töötlemiseks on olemas selleks seadusest tulenev alus.

2.4 Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ulatuses ning õiguspärastel eesmärkidel. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks ning õiguskohustuste täitmiseks. Nõusoleku andmisel säilitatakse andmeid nõusoleku tagasivõtmiseni.

2.5 Isikuandmeid töödeldakse viisil, millega on tagatud isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmed on kaitstud loata või ebaseadusliku töötlemise eest kasutades mõistlikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

2.6 Isikuandmete töötlemine on läbipaistev ning andmesubjektidel on piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse.

2.7 WATCH WEAR ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 13 aastaste isikute kohta. Selline isikuandmete töötlemine lõpetatakse viivitamatult, kui WATCH WEAR saab sellisest töötlemisest teadlikuks.

3. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

3.1 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

3.2 WATCH WEAR kogub isikuandmeid ja mitteisikulisi andmeid.

3.3 WATCH WEAR kogub järgmisi isikuandmeid:

3.3.1 Andmesubjekti poolt tellimuse esitamisel ja/või kliendikonto loomisel avaldatud isikuandmed (nimi, e-post, postiaadress, telefoninumber);

3.3.2 Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;

3.3.3 Ostuajalugu ja tellimuse andmed;

3.3.4 Klienditoe andmed

3.4 Mitteisikulisteks andmeteks loetakse veebilehe külastamisel ja kasutamisel tekkivad isikuandmed (nt. ligipääsuandmed, seansiandmed, regioon, linn, otsingusüsteem ja otsingu ajalugu, IP-aadress). Nimetatud informatsiooni ei kasutata isikuandmete kogumiseks. Neid andmeid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks, reklaamide suunamiseks, veebilehe optimeerimiseks, statistika tegemiseks ning külastaja käitumise ja kasutuskogemuse analüüsiks, et pakkuda paremat ja personaalsemat teenust.

3.5 Veebipoes kasutusel olevad makseviisid on pankade ja teiste teenusepakkujate poolt krüpteeritud ja turvalised, mis tähendab, et tellimuste eest tasumisel toimub andmete vahetamine panga või muu finantsasutuse ja kliendi vahel ning meie privaatse finantsinfoga kokku ei puutu.

4. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

4.1  Isikuandmete töötlemine on igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming.

4.2 WATCH WEAR kogub isikuandmeid nõusoleku või seaduse alusel nendes piirides, mille andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektrooniliselt või suulise avaldusena ning selline nõusolek on antud vabatahtlikult, konkreetselt ja ühemõtteliselt.

4.3 Kliendi isikuandmeid kogutakse vaid juhul, kui klient on need omal soovil avaldanud ostu sooritades või tagastamist vormistades. Tellimuse esitamisel küsitakse kliendilt nõusolekut nimetatud põhjustel isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks. Avaldatud isikuandmete õigsuse eest vastutab klient.

4.4 Isikuandmeid kasutatakse tellimuste haldamiseks ning selleks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ja kliendi ees võetud kohustuste täitmine.

4.5 Ostuajaloo andmeid kasutatakse kliendieelistuste analüüsimiseks ning ülevaate koostamiseks ja valiku parendamiseks.

4.6 WATCH WEAR võib isikuandmeid töödelda õigustatud huvi korral, kui see on vajalik teenuste ja toodete kättesaadavuse, valiku ja kvaliteedi parandamise eesmärgil. Selline isikuandmete töötlemine toimub vaid pärast hoolikat hindamist, kui on tuvastatud, et selline töötlemine on vajalik ettevõtte majandamiseks ja teenuste kvaliteedi parandamiseks ning esineb õigustatud huvi.

4.7 WATCH WEAR töötleb õigustatud huvi korral isikuandmeid kampaaniate korraldamisel, s.h. personaliseeritud ja suunatud pakkumiste korraldamisel ning külastajate ja klientide rahulolu uuringute teostamisel.

4.8 Isikuandmeid edastatakse tellimusega seotud kohustuste täitmiseks kolmandatele osapooltele tellimuse kohaletoimetamiseks ning muudel seadusjärgsetel juhtudel. Sellisteks kolmandateks isikuteks on postiteenuse osutajad ja muud transporditeenust pakkuvad ettevõtted. Nimetatud ettevõtetega on sõlmitud isikuandmete kaitse tagamiseks lepingud ning kliendi isikuandmeid kasutatakse vaid lepingu täitmise eesmärgil.

4.9 Isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvi korral õigusnõuete koostamisel, esitamisel või kaitsmisel.

5. UUDISKIRI

5.1 WATCH WEAR lähtub põhimõttest, et otseturunduslikul eesmärgil edastatakse informatsiooni vaid otsese nõusolekuga, mis on muudest küsimustest selgelt eristatav ning lihtsasti arusaadav.

5.2 Uudiskirjaga liitumise nõusolekut küsitakse kliendilt e-poes ostu sooritamisel või kliendikonto loomisel. Nõusolekut uudiskirjaga liitumiseks on võimalik edastada ka veebilehe jalutsis oleva spetsiaalse ankeedi kaudu.

5.3 Uudiskirjaga liitunutel on igal ajal võimalik ennast adressaatide nimekirjast eemaldada saates vastav taotlus.

6. ISIKUANDMETE KAITSE JA TURVALISUS

6.1 WATCH WEAR rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

6.2 WATCH WEAR säilitab isikuandmeid senikaua, kuni klient kasutab teenuseid ega nõua oma isikuandmete eemaldamist. Raamatupidamisalaseid andmeid säilitatakse vastavalt seadusele.

6.3 Isikuandmetega seotud infolekke või muu mistahes intsidendi korral võtab WATCH WEAR kasutusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete intsidentide vältimiseks. Isikuandmetega seotud infolekked ja muud intsidendid registreeritakse ning teavitatakse vastavat ametiasutust ja puudutatud andmesubjekti.

7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

7.1 Andmesubjektil on õigus saada teavet ja tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega. Andmesubjektil on õigus saada teavet isikuandmete päritolu, töötlemise eesmärgi ja õigusliku aluse ning vastuvõtjate ja kategooriate kohta, kellele andmesubjekti isikuandmeid on avalikustatud.

7.2 Andmesubjektil on õigus saata nõue väärate, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamiseks, samuti oma isikuandmeid asendada või täiendada.

7.3 Andmesubjektil on õigus nõuda oma isikuandmete eemaldamist, kui neid ei ole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on olnud ebaseaduslik, v.a. kui on seaduslik alus andmete säilitamiseks.

7.4 Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni kõigi temaga seotud isikuandmete kohta ja nõuda tema isikuandmete töötlemise keelamist turunduse eesmärgil.

7.5 Andmesubjektil on igal ajal õigus teavitada oma soovist tagasi võtta nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

7.6 Isikul on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, aadressil Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn, nõustamine tel. +372 5620 2341, info tel: +372 627 4135, e-post: info@aki.ee, veeb: http://www.aki.ee .

7.7 Privaatsuspoliitika osas tekkivate küsimuste või nõuetega palume pöörduda e-posti aadressile: info@uur.ee


Jälgi meie Instagrami